ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมฟังการสัมมนาสัมมนาพิเศษ “ปฏิกิริยาทดแทน galvanic สำหรับการเตรียมขั้วไฟฟ้าที่มีการปรับเปลี่ยนโลหะ” 

สัมมนาพิเศษ “ปฏิกิริยาทดแทน galvanic สำหรับการเตรียมขั้วไฟฟ้าที่มีการปรับเปลี่ยนโลหะ”  โดย ศ. Munetaka oyama  แผนกเคมีวัสดุมหาวิทยาลัยเกียวโตญี่ปุ่น วันที่: วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019 เวลา: 11.00-12.00 น. ห้อง: 4206  อาคารวิทยาศาสตร์ 4

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาโดยคณะจาก Universiti Teknologi MARA

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 โดยคณะจาก Universiti Teknologi MARA​ มีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนในมากมาย และเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 ดำเนินภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสาขาวิชาเคมีที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเทศชาติ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางทฤษฎี และมีการฝึกฝนทักษะในห้องปฏิบัติการอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้คณาจารย์ของภาควิชาเคมียังมุ่งมั่นผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากล มีงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มีการบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ อาทิเช่น การศึกษาสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ เซนเซอร์ และอุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อหาปริมาณสารต่างๆ การพัฒนาวัสดุนาโนและพลังงานทางเลือก การพัฒนาเทคโนโลยีและวัสดุอากาศยานรวมถึงการทำฝนเทียม โดยมีความร่วมมือกับกองทัพอากาศ มีหน่วยวิจัย creative glass workshop ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับแก้วสีในเครื่องประดับและอัญมณี มีโครงการผลิตสีคุณภาพราคาประหยัดสำหรับงานศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทำงานวิจัยสีสำหรับจิตรกร งานพิมพ์ และสีจากธรรมชาติในเครื่องสำอาง ถือเป็นความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากงานสอนและวิจัยแล้ว ภาควิชาเคมีได้จัดทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่องานบริการวิชาการแก่สังคม อย่างต่อเนื่องเสมอมา เช่น การฝึกอบรมครู ภาคฤดูร้อน การฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เป็นต้น การให้บริการอีกรูปแบบหนึ่ง คือ […]

ตัวแทนภาควิชาเคมี เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัย เครือข่ายภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561

         เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. สุชารัตน์ สนองเกียรติ ตัวแทนภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัย เครือข่ายภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561 ที่อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับรางวัลที่จากการนำเสนอผลการดำเนินการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในด้านที่โดดเด่น (Best practice)  นับเป็นอีกก้าวที่ภาควิชาเคมีเล็งเห็นความสำคัญและยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และนักศึกษา ที่ร่วมกันใช้ห้องปฏิบัติการของเราค่ะ    

งานวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์ (Instrumentation and method of analysis)

งานวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์ มีเครื่องมือและนักวิจัยทำงานหลากหลายหัวข้อ อาทิ การใช้เทคนิคสเปกโทรสโคปีวิเคราะห์สารที่มีความเข้มข้นต่ำ การปรับเปลี่ยนขั้นไฟฟ้าเพื่อการวิเคราะห์ที่จำเพาะเจาะจง การแยกสารกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟี และการใช้เทคนิควิเคราะห์การไหลแบบอัตโนมัติ เป็นต้น โดยงานวิเคราะห์มีทั้งอาศัยวิธีมาตรฐาน (standard method) และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ขึ้นใหม่ (developed method) และสามารถประยุกต์ได้กับตัวอย่างประเภทต่างๆ เช่น อาหาร สิ่งแวดล้อม เกษตร คลินิก และนิติวิทยา นอกจากนี้ยังรับบริการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย นักวิจัย อาจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร อาจารย์ ดร.มูฮำหมัด นิยมเดชา

1 2 3 9