TCAS รอบ 1

TCAS รอบ 1 น้อง ๆ จากทั้ง 10 โรงเรียน มาสมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์กันนะครับ . ตามที่มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ 10 สถาบันการศึกษา ทำให้เกิดโครงการรับสมัครนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในการรับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ช่วงที่ 2 . ดังรายละเอียดการรับสมัคร http://www.sc.su.ac.th/sc_new/641126_schoolmoa.pdf

ทุนวิดยาศิลปากรช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาสู้วิกฤตโควิด

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนวิดยาศิลปากรช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาสู้วิกฤตโควิด” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 . คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดกรอบวงเงินทุนการศึกษา “ทุนวิดยาศิลปากรช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาสู้วิกฤตโควิด” จากเงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation จำนวนเงิน 558,250 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นทุน 3 ประเภท ทั้งนี้จำนวนทุนและวงเงินทุนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องไม่เกินยอดวงเงินบริจาค คือ . ทุนประเภทที่ 1 ทุนการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 150 ทุน ทุนประเภทที่ 2 ทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 19 ทุน ทุนประเภทที่ 3 ทุนการศึกษา ทุนละ 6,750 บาท และ 6,500 บาท จำนวนอย่างละ 1 ทุน รวม […]

การกำหนดมาตรการ และแผนรับมือเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกำหนดมาตรการ และแผนรับมือเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 10 และสรุปสาระสั้น ๆ ดังนี้ . “ช่วง 2 อาทิตย์แรก เรียนออนไลน์ 100% ทุกรายวิชา เริ่มเรียนแบบคู่ขนานทั้งแบบ Online และ Onsite วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ประสงค์กลับเข้ามาเรียนต้องผ่านการคัดกรองใหม่เข้มข้น กักตัว 14 วัน ฉีดวัคซีนครบ” . และคณะฯ จึงออกประกาศฉบับที่ 10 เพื่อปรับปรุงมาตรการเพิ่มเติมดังนี้ ข้อที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ข้อที่ 2 การเตรียมตัวและการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอคัดกรองกลับเข้ามาใช้งานในพื้นที่ 2.1 สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานพื้นที่คณะฯ แบบชั่วคราว แบบไปกลับ หรือแบบเป็นครั้งคราว 2.2 สำหรับผู้ที่เคยได้รับการคัดกรองและได้รับบัตรอนุญาตให้เข้าใช้งานพื้นที่ตามประกาศฉบับก่อนหน้า 2.3 สำหรับผู้ประสงค์กลับเข้ามาเรียนในพื้นที่และเข้าพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2.4 สำหรับผู้ประสงค์กลับเข้ามาเรียนในพื้นที่ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอื่นและพักภายนอกมหาวิทยาลัย […]

ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้งานอาคารสถานที่ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรณีพิเศษ

Form Download :: ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้งานอาคารสถานที่ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรณีพิเศษ

อาจารย์ ดร.ธนพล เจริญวงษ์ไพบูลย์

  ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: Charoenwongpaib_t@su.ac.th, Thanapon.charoenwongpaiboon@gmail.com ห้องพัก: 4210/6  Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. 28307 เว็บไซต์: – การศึกษา: ปร.ด. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2563) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)   งานวิจัยที่สนใจ: Enzyme engineering and immobilization Carbohydrate structure and synthesis Carbohydrate-modifying enzyme ผลงานตีพิมพ์: Klaewkla, M., Pichayangkura, R., Charoenwongpaiboon, T., Wangpaiboon, K., and Chunsrivirot, S. (2020) “Computational design of oligosaccharide […]

1 2 3 4