TCAS รอบ 1

TCAS รอบ 1 น้อง ๆ จากทั้ง 10 โรงเรียน มาสมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์กันนะครับ . ตามที่มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ 10 สถาบันการศึกษา ทำให้เกิดโครงการรับสมัครนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในการรับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ช่วงที่ 2 . ดังรายละเอียดการรับสมัคร http://www.sc.su.ac.th/sc_new/641126_schoolmoa.pdf

ทุนวิดยาศิลปากรช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาสู้วิกฤตโควิด

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนวิดยาศิลปากรช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาสู้วิกฤตโควิด” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 . คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดกรอบวงเงินทุนการศึกษา “ทุนวิดยาศิลปากรช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาสู้วิกฤตโควิด” จากเงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation จำนวนเงิน 558,250 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นทุน 3 ประเภท ทั้งนี้จำนวนทุนและวงเงินทุนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องไม่เกินยอดวงเงินบริจาค คือ . ทุนประเภทที่ 1 ทุนการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 150 ทุน ทุนประเภทที่ 2 ทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 19 ทุน ทุนประเภทที่ 3 ทุนการศึกษา ทุนละ 6,750 บาท และ 6,500 บาท จำนวนอย่างละ 1 ทุน รวม […]

การกำหนดมาตรการ และแผนรับมือเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกำหนดมาตรการ และแผนรับมือเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 10 และสรุปสาระสั้น ๆ ดังนี้ . “ช่วง 2 อาทิตย์แรก เรียนออนไลน์ 100% ทุกรายวิชา เริ่มเรียนแบบคู่ขนานทั้งแบบ Online และ Onsite วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ประสงค์กลับเข้ามาเรียนต้องผ่านการคัดกรองใหม่เข้มข้น กักตัว 14 วัน ฉีดวัคซีนครบ” . และคณะฯ จึงออกประกาศฉบับที่ 10 เพื่อปรับปรุงมาตรการเพิ่มเติมดังนี้ ข้อที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ข้อที่ 2 การเตรียมตัวและการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอคัดกรองกลับเข้ามาใช้งานในพื้นที่ 2.1 สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานพื้นที่คณะฯ แบบชั่วคราว แบบไปกลับ หรือแบบเป็นครั้งคราว 2.2 สำหรับผู้ที่เคยได้รับการคัดกรองและได้รับบัตรอนุญาตให้เข้าใช้งานพื้นที่ตามประกาศฉบับก่อนหน้า 2.3 สำหรับผู้ประสงค์กลับเข้ามาเรียนในพื้นที่และเข้าพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2.4 สำหรับผู้ประสงค์กลับเข้ามาเรียนในพื้นที่ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอื่นและพักภายนอกมหาวิทยาลัย […]

ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้งานอาคารสถานที่ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรณีพิเศษ

Form Download :: ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้งานอาคารสถานที่ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรณีพิเศษ

น้องใหม่เข้ากลุ่ม FB

– คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สร้างกลุ่มสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ชื่อกลุ่ม “น้องใหม่วิดยาศิลปากร-SC49-SU77” นักเรียนที่สอบติดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบ TCAS1 – TCAS3 หากมีคำถาม หากมีข้อสงสัย หากมีประเด็นต้องการรับการช่วยเหลือ แอดเข้ากลุ่ม FB นี้ ตอนแอดเข้ามาตอบคำถามเพื่อยืนยันตัวตนกันด้วยนะครับและโปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครเรียนปรับพื้นฐานแบบเว้นระยะห่างทางสังคมได้ในช่วงต้นเดือนหน้า (มิถุนายน) รายละเอียดต่าง ๆ จะประกาศและประชาสัมพันธ์ในเร็ววันนี้ ตอนนี้ให้ทุกคนแอดเข้ากลุ่มน้องใหม่วิดยาศิลปากร-SC49-SU77 จะมีอาจารย์และพี่ ๆ รอช่วยเหลือดูแล และตอบคำถามอยู่ กดเข้าร่วมและตอบคำถามเพียงเล็กน้อยได้ที่ https://www.facebook.com/groups/520016632219724/ – ว่าที่นักศึกษาใหม่ที่โปรดอ่านรายละเอียด ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ http://reg5.su.ac.th/registrar/newstudent.asp?avs960469642=2

1 2 3 5