อาจารย์ ดร.ธนพล เจริญวงษ์ไพบูลย์

  ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: Charoenwongpaib_t@su.ac.th, Thanapon.charoenwongpaiboon@gmail.com ห้องพัก: 4210/6  Science Building 4 โทร: 034-255797 ext. 28307 เว็บไซต์: – การศึกษา: ปร.ด. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2563) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)   งานวิจัยที่สนใจ: Enzyme engineering and immobilization Carbohydrate structure and synthesis Carbohydrate-modifying enzyme ผลงานตีพิมพ์: Klaewkla, M., Pichayangkura, R., Charoenwongpaiboon, T., Wangpaiboon, K., and Chunsrivirot, S. (2020) “Computational design of oligosaccharide […]

อาจารย์ ดร.วิทวัส หาญดี

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์:  handee_w@silpakorn.edu ห้องพัก: 224 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28304 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Cell and Molecular Biology) Michigan State University, USA (2016) M.S. (Cell and Molecular Biology) Michigan State University, USA (2015) B.S. (Biology) Silpakorn University, Thailand (2008) งานวิจัยที่สนใจ: Lipid metabolism and its applications Teaching as research in STEM education ผลงานตีพิมพ์: […]

อาจารย์ ดร. สุชารัตน์ สนองเกียรติ

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: ssanongkiet@gmail.com, sanongkiet_s@silpakorn.edu ห้องพัก: 223 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28313 เว็บไซต์: – การศึกษา: ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2559) วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2552) งานวิจัยที่สนใจ: Molecular mechanism of autophagy in term of innate immunity Pathogenesis of Burkholderia pseudomallei Biochemistry of agricultural plants  ผลงานตีพิมพ์: Osiriphun, Y., Wongtrakoongate, P., Sanongkiet, S., Suriyaphol, P., Thongboonkerd, V., Tungpradabkul, […]

อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ทองสุข

ตำแหน่ง: อาจารย์ อีเมล์: tongsook.c@gmail.com, tongsook_c@su.ac.th ห้องพัก: 223 Science Building 3 โทร: 034-255797 ext. 28313 เว็บไซต์: – การศึกษา: Ph.D. (Biochemistry) Graz University of Technology, Austria (2016) วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) งานวิจัยที่สนใจ: Mechanistic and molecular enzymology, enzyme kinetics, biocatalytic synthesis, and protein biochemistry ผลงานตีพิมพ์: Pornsuwan S, Maenpuen S, Kamutira P, Watthaisong P, Thotsaporn […]