อาจารย์ ดร. สุชารัตน์ สนองเกียรติ

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: ssanongkiet@gmail.com, sanongkiet_s@silpakorn.edu

ห้องพัก: 223 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28313

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2559)

วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)

งานวิจัยที่สนใจ:

  • Molecular mechanism of autophagy in term of innate immunity

  • Pathogenesis of Burkholderia pseudomallei

  • Biochemistry of agricultural plants 

ผลงานตีพิมพ์:

  • Osiriphun, Y., Wongtrakoongate, P., Sanongkiet, S., Suriyaphol, P., Thongboonkerd, V., Tungpradabkul, S. (2009) “Identification and characterization of RpoS regulon and RpoS-dependent promoters in Burkholderia pseudomallei.” Proteome Res, 8(6):3118-31.

  • Sanongkiet, S., Ponnikorn, S., Udomsangpetch, R., Tungpradabkul, S. (2016) “Burkholderia pseudomallei rpoS mediates iNOS suppression in human hepatocyte (HC04) cells.” FEMS Microbial Lett, 363(15). pii: fnw161. doi: 10.1093/femsle/fnw161.