อาจารย์ ดร.วิทวัส หาญดี

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์:  handee_w@silpakorn.edu

ห้องพัก: 224 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28304

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Cell and Molecular Biology) Michigan State University, USA (2016)
M.S. (Cell and Molecular Biology) Michigan State University, USA (2015)
B.S. (Biology) Silpakorn University, Thailand (2008)

งานวิจัยที่สนใจ:

  • Lipid metabolism and its applications

  • Teaching as research in STEM education

ผลงานตีพิมพ์:

  • Li, X., Handee, W., Kuo, M.-H. (2016) The slim, the fat, and the obese: guess who lives the longest? Current Genetics. doi:10.1007/s00294-016-0617-z

  • Handee, W., Li, X., Hall, K.W., Deng, X., et al. (2016) An Energy-Independent Pro- longevity Function of Triacylglycerol in Yeast. PLoS Genetics 12(2): e1005878.

  • Vieler, A., et al. (2012) Genome, Functional Gene Annotation, and Nuclear Transformation of the Heterokont Oleaginous Alga Nannochloropsis oceanica CCMP1779. PLoS Genetics. 8 (11)