ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้งานอาคารสถานที่ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรณีพิเศษ