การกำหนดมาตรการ และแผนรับมือเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกำหนดมาตรการ และแผนรับมือเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 10 และสรุปสาระสั้น ๆ ดังนี้
.
“ช่วง 2 อาทิตย์แรก เรียนออนไลน์ 100% ทุกรายวิชา เริ่มเรียนแบบคู่ขนานทั้งแบบ Online และ Onsite วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ประสงค์กลับเข้ามาเรียนต้องผ่านการคัดกรองใหม่เข้มข้น กักตัว 14 วัน ฉีดวัคซีนครบ”
.
และคณะฯ จึงออกประกาศฉบับที่ 10 เพื่อปรับปรุงมาตรการเพิ่มเติมดังนี้
ข้อที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
ข้อที่ 2 การเตรียมตัวและการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอคัดกรองกลับเข้ามาใช้งานในพื้นที่
2.1 สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานพื้นที่คณะฯ แบบชั่วคราว แบบไปกลับ หรือแบบเป็นครั้งคราว
2.2 สำหรับผู้ที่เคยได้รับการคัดกรองและได้รับบัตรอนุญาตให้เข้าใช้งานพื้นที่ตามประกาศฉบับก่อนหน้า
2.3 สำหรับผู้ประสงค์กลับเข้ามาเรียนในพื้นที่และเข้าพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.4 สำหรับผู้ประสงค์กลับเข้ามาเรียนในพื้นที่ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอื่นและพักภายนอกมหาวิทยาลัย
2.5 สำหรับผู้ประสงค์กลับเข้ามาดำเนินการวิจัยหรือจัดทำโครงการหรือประสงค์เข้ามาโดยกรณีพิเศษ
ข้อที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรม การประชุม การอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ข้อที่ 4ด้านการใช้งานอาคารสถานที่
.
ทั้งนี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าคณะวิทยาศาสตร์จะออกประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
.
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
เอกสารแนบ 1 คำร้องส่วนที่ 1 – 5 แบบคำร้องขอรับการคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คัดกรองเพื่อเข้ามาใช้พื้นที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

https://drive.google.com/file/d/17u29AVfhXqMaZtjTrPNQClWMafN6n5U9/view?fbclid=IwAR2J_nKMZJJlE0U6vOyCS8AEw9octJzhorzC1ilcicGfBuiVr3hZCPH3DXc