ทุนวิดยาศิลปากรช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาสู้วิกฤตโควิด

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนวิดยาศิลปากรช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาสู้วิกฤตโควิด” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
.
คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดกรอบวงเงินทุนการศึกษา “ทุนวิดยาศิลปากรช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาสู้วิกฤตโควิด” จากเงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation จำนวนเงิน 558,250 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นทุน 3 ประเภท ทั้งนี้จำนวนทุนและวงเงินทุนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องไม่เกินยอดวงเงินบริจาค คือ
.
ทุนประเภทที่ 1 ทุนการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท
จำนวน 150 ทุน
ทุนประเภทที่ 2 ทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท
จำนวน 19 ทุน
ทุนประเภทที่ 3 ทุนการศึกษา ทุนละ 6,750 บาท
และ 6,500 บาท จำนวนอย่างละ 1 ทุน รวม 2 ทุน
.
ทุนดังกล่าวเป็นทุนช่วยเหลือค่าครองชีพและช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาปลายและทุนเยียวยานักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19
.
โดยมีกำหนดการรับสมัครทุนและสัมภาษณ์ทุนการศึกษาตามภาพประกาศ
https://drive.google.com/file/d/1j9LAqtc3NIYwo_RItOdBvUBNb-ItHPeu/view?fbclid=IwAR2CkucO7V3HUoJRYHuPoJzMI1-HQ1j3hed0dqdqVRrD27E_YC3PAchu1kA
.
29 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา
.
กรอกใบสมัครออนไลน์
https://forms.gle/kyaMBkCxva9HmJ1p9
.
พร้อมยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบที่สำนักงานคณะฯ หรือ ระบบออนไลน์
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HogmGm6vwwk1JjmbWTUr4-cLYyIfat6V?fbclid=IwAR1yEi76lLu2SnSO7thM2atdkMcIuGGxys96xQ648RTvcXsZadcQUtmN61U