TCAS รอบ 1

TCAS รอบ 1
น้อง ๆ จากทั้ง 10 โรงเรียน
มาสมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์กันนะครับ
.
ตามที่มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ 10 สถาบันการศึกษา ทำให้เกิดโครงการรับสมัครนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในการรับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ช่วงที่ 2
.
ดังรายละเอียดการรับสมัคร