บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวพจนา อินทะเตชะ

ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์

ห้อง :   301 ว.3

โทรศัพท์ : 28322

นางวราภรณ์ เจียนระลึก

ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์

ห้อง :   4303 ว.4

โทรศัพท์ : 28323

นางสาวรัตนาวดี  สระทองจิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา

ห้อง : สำนักงานภาควิชาเคมี

โทรศัพท์ : 28302

นางมาลี สุดสาคร

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้อง :   สำนักงานภาควิชาเคมี

โทรศัพท์ : 28300

นางสาววิรัญญา สุทัศนวิชานนะ

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยสอน

ห้อง :  5104/12 ว.4

โทรศัพท์ : 28325

นายเชาวฤทธิ์ กาบแก้ว

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยสอน

ห้อง :  อาคารเก็บสารเคมี

โทรศัพท์ : 28315

นายสุวิทย์ ประวิงวงศ์

ตำแหน่ง :  พนักงานห้องปฏิบัติการ

ห้อง :  314 ว.3

โทรศัพท์ : 28322

นายศักดิ์ชัย เภาด้วง

ตำแหน่ง :  ช่างไฟฟ้า

ห้อง :  อาคารเก็บสารเคมี

โทรศัพท์ : 28315

นางอารีย์ ไวอำภี

ตำแหน่ง :  พนักงานห้องปฏิบัติการ

ห้อง :  4303 ว.4

โทรศัพท์ : 28323

นางสาวนิตยา เขียวอ่อน

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยสอน

ห้อง :  215 ว.3

โทรศัพท์ : 28328

นายจาตุรงค์ ผลประเสริฐ

ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์

ห้อง :  อาคารเก็บสารเคมี 

โทรศัพท์ : 28322

นายอมรฤทธิ์ ศรีนวล

ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์

ห้อง :  4303 ว.4

โทรศัพท์ : 28324

นางณัชปภา สงวนวงศ์ 

ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์

ห้อง :  4303 ว.4

โทรศัพท์ : 28324

ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทราพร สระทองฮ่วม

ตำแหน่ง :  นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ห้อง :  สำนักงานภาควิชาเคมี

โทรศัพท์ : 28300