หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสมบูรณ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทุกๆสาขาขององค์ความรู้ทางเคมี


ความสำคัญ

หลักสูตรนี้จะผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในสาขาเคมีที่มีศักยภาพและขีดความสามารถตามความต้องการของภาครัฐ ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งภาคการศึกษาและการวิจัย ซึ่งต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร